Agenda

  • Donderdag 22 november om 9U30 
  • Donderdag 29 november om 9U30 VOLZET
  • Maandag 17 december om 9U30
  • Donderdag 27 december om 9U30
  • Vrijdag 4 januari om 9U30
  • Maandag 14 januari om 9U30
  • Zaterdag 19 januari om 10U00
  • Woensdag 23 januari om 9U30
  • Donderdag 31 januari om 17U00